Eldon-skåp för skydds- och styrutrustning i elnät

Världen är helt beroende av att ha tillgång till pålitlig strömförsörjning. El genereras från många olika energikällor, som omfattar både icke-förnybar energi såsom olja, kol och gas, och förnybar energi såsom vatten, vind, solstrålning, bioenergi och geotermiska källor.

Det behövs många aktörer som måste ha ett nära samarbete för att uppfylla elkonsumenternas behov. Lagstiftare, nationella nätoperatörer, anläggningar som genererar och distribuerar ström samt leverantörer av system och komponenter till elbranschen måste alla samarbeta för att uppfylla marknadens krav.

Eldon tillhandahåller skåp och tillbehör till elanläggningar via olika systemintegratörer och utrustningsbyggare. Anläggningar runt om i världen som arbetar med att alstra, överföra, distribuera och sälja el strävar alla efter att använda energikällorna så effektivt som möjligt. Det är därför viktigt att ha tillgång till kapslingslösningar som säkerställer tillförlitlig kommunikation, styrning och ett effektivt skydd för elektrisk och elektronisk utrustning.

Förbrukningen kommer att öka, liksom behovet av kapslingslösningar

Ett flertal institutioner förutsäger att elförbrukningen kommer att öka kontinuerligt. En källa är den amerikanska myndigheten för energiinformation (US Energy Information Administration), som i en rapport från juli 2013 beräknade att den globala förbrukningen kommer att öka med 56 % mellan 2010 och 2040. Denna ökning kommer i sin tur att leda till en fortlöpande utbyggnad av energiproduktionen och elnäten under de kommande årtiondena.

Andra faktorer som bidrar till fortsatta investeringar hos elanläggningar är exempelvis avregleringen av marknaden, tillgången till förnybara energikällor och de nya möjligheter som smarta elnät erbjuder.

Ett smart elnät är ett nytt eller moderniserat nät som använder informations- och kommunikationsteknik för att samla in och agera enligt information om leverantörer och konsumenter. Insamlingen av information och de åtgärder som vidtas sker automatiskt för att öka effektiviteten och driftsäkerheten i produktionen och distributionen av elektrisk energi.

Ett smart elnät utmärker sig genom decentraliserade kraftverk, till exempel vindkraftverk och solenergianläggningar, som matar in energi i elnäten och stöds av intelligenta system som möjliggör avancerad energihantering. Förnybara energikällor skapar ett behov av lagringssystem med höga prestanda. Lagringssystemen behövs för att hantera överproduktion från avlägsna kraftverk och för att kompensera för perioder när energin från solen eller vinden inte är tillräckligt stark.

Decentraliseringen av elproduktionen med kraftverk som alstrar ström genom förnybara energikällor innebär att kraftstationerna måste uppgraderas. Det innebär även att befintliga elnät måste kunna hantera en större flexibilitet i elproduktionen och på ett tillförlitligt och effektivt sätt måste kunna leverera ström av god kvalitet.

Eldons bidrag till elmarknaden
Eldons bidrag till elmarknaden består av kapslingslösningar för inomhus- och utomhusinstallationer som säkerställer tillförlitlig kommunikation, styrning och ett säkert skydd för elektrisk och elektronisk utrustning.

Användningsområdena innefattar inomhusinstallationer för kommunikation och styrning av elnätet och utomhusinstallationer för att skydda reglerutrustning ute i fält, till exempel transformatorer och omkopplare.

Eldons skåp kan även skydda lagringsutrustning eller batterier från mekaniska skador samt skydda styrutrustning för vindturbiner och solenergipaneler.

 

  Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Allt från större golvskåp i kraftverk till små väggskåp i solpaneler Många produktalternativ och ett stort urval av storlekar

Rätt material och nivå av IP-skydd samt korrosionsskydd vid behov

Skydd upp till IP 66 och urval av olika material, till exempel stålplåt, polyester, rostfri 304 kval. och rostfri 316 kval.

Enkel åtkomst till och montage av utrustning i skåpet

Olika åtkomstnivåer med dörrar på framsidan, baksidan eller på gaveln, fullständig åtkomst från alla sidor, demonterbart tak och tillbehör som 19 tums svängram och 180º-gångjärn

Många montagemöjligheter, till exempel för kopplingslådor, kommunikationsutrustning, reläer, transformatorer och batterier

Lösningarna omfattar profilsystem, montageplåtar för olika positioner, bärskenor med olika lastkapacitet, 19 tums profiler och svängramar

Omedelbar statusinformation

Tillbehör för att övervaka invändiga komponenter på ett säkert sätt, exempelvis fönster och transparenta dörrar

Speciella krav

Det är enkelt att modifiera produkterna och Eldon hjälper dig med testresurser för sådana lösningar