Eldons skåp skyddar automations- och kontrollutrustning för vägtrafikstyrningssystem

Med ett avancerat trafikstyrningssystem på plats kan många fördelar uppnås. En del är bättre användning av trafikrutter, ökad trafiksäkerhet och kortare restider.

För att dessa fördelar ska kunna uppnås måste det finnas kringutrustning längs vägkanten som samlar information om trafikstatus och skickar den till kontrollcentraler. Samtidigt behövs komponenter som tar emot instruktioner som beror på de krav som trafiken ställer.

För att vägstyrningssystemet ska fungera korrekt och smidigt så omvandlas information på fältet till åtgärder i form av exempelvis signalering, uppdatering av informationsöversikter, ändrade hastighetsgränser, belysning, justering av tunnelventilation och så vidare.

Den här höga graden av automation och styrning i dagens och morgondagens avancerade trafikstyrningssystem kommer att öka och införas på nya platser. Det kräver en mängd olika skåp som skyddar elektronisk och elektrisk utrustning.

Vägtrafiken ökar starkt i hela världen
Säkerställd rörlighet är en av de stora utmaningarna för dagens samhälle.

Vägtransportsektorn som innebär transport av människor och gods ökar starkt i hela världen. Trafikintensiteten är långt över kapaciteten på många platser. Frågor om säkerhet, miljöaspekter och obrutet trafikflöde blir allt viktigare.

En viktig väg framåt till en lösning på problemen i dagens intensiva trafiktransporter är att säkra ett stabilt informationsflöde för att få kontroll över och insikt i vad som händer på fältet. Informationen ska sedan omsättas till åtgärder som leder till omedelbara resultat.

För att ett sådant informationsflöde och sådana åtgärder ska kunna erhållas krävs ett modernt trafikstyrningssystem med fältutrustning, distribuerade kontrollenheter, fjärrenheter på fältet och framför allt en kontrollcentral för driften. Självklart finns behov av enklare systemkonfigurationer, men i båda fallen är Eldon en aktör att räkna med och kan erbjuda ett stort utbud av inomhus- och utomhusskåp, både standardiserade och kundanpassade, som kompletteras med en mängd tillbehör.

Eldons bidrag till vägtransportinfrastruktur
Eldons lösningar för fältutrustning, distribuerade kontrollenheter och fjärrenheter på fältet i vägtransportsektorn omfattar ett brett utbud av skåp i olika storlekar, både väggskåp och golvskåp för inomhus- och utomhusbruk, med olika fastsättningsalternativ och ett stort utbud av tillbehör. Hänsyn tas till säkerhetsaspekter och skydd mot skadegörelse samt det eventuella behovet av värmehantering. De dubbelväggiga aluminiumskåpen minimerar värmepåverkan från solstrålning.

Bland lösningarna finns även skåp och tillbehör för installation inomhus i kontor och lättare industrimiljöer för verksamhetsstyrning, med funktioner för säkerhetsåtkomst, 19-tums installationsformat, elegant utseende och skalbara designer.

För att ytterligare hjälpa kunder i vägtransportsektorn erbjuder Eldon även monteringstjänster och möjligheten att modifiera standardprodukterna i sortimentet. Det innebär att kundspecifika tillbehör kan förmonteras redan på fabriken.

Eldon uppfyller standarden EN 61969-3 för mekanisk uppbyggnad för elektronisk utrustning samt förutsättningar för signal- och telekommunikation i utomhusskåp.


Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Håller vatten och damm utanför skåp som står utomhus IP 66 för skåp med en dörr. IP 66 för dubbeldörrsvarianter (kompakta) av aluminium

Skyddar mot skadegörelse Det finns inga mellanrum i skarvarna mellan panelerna. Alla monteringskomponenter och skruvar är dolda och kan inte kommas åt från utsidan

Minimera den totala ägandekostnaden Skåp med dubbla väggar för naturlig kylning som minimerar värmebelastningen från solen, med eller utan enkla filterfläktar

Träffa lokala myndigheter och testa Specifika lokala krav kan finnas, baserade på
lokala myndigheters föreskrifter (RWS, Vic Roads, DGT och så vidare). Eldon är flexibla, kan utföra tester på plats och anpassa produkter efter lokala myndighetskrav och specifikationer

Optimal funktion under särskilda driftförhållanden Eldon kan hjälpa till med tester för att säkerställa att utrustningen klarar av särskilda driftförhållanden, till exempel jordskalv

Snabb tillgång till detaljerad information

All viktig teknisk information, såsom ritningar i 2D och 3D, montageinstruktioner och certifikat finns tillgänglig på Eldons webbplats