Právní upozornení

Právní politika a zásady ochrany soukromí

I.          Obecne

Právní politika a zásady ochrany soukromí („Zásady“) rídí vztah Skupiny Eldon s uživateli tohoto webu, www.eldon.com (dále jen „web“). Používáním tohoto webu a prístupem k nemu vyjadrujete souhlas s temito Zásadami a veškerými specifickými podmínkami, které mohou doplnovat, upravovat nebo nahrazovat tyto Zásady ve vztahu ke specifickým službám a obsahu tohoto webu.

Skupina Eldon si vyhrazuje právo upravit tyto Zásady nebo kterékoli jiné podmínky, které mohou doplnovat, upravovat nebo nahrazovat tyto Zásady ve vztahu ke specifickým službám a obsahu tohoto webu. K takovým úpravám muže dojít kdykoli bez predchozího upozornení uživatelu tohoto webu.

 

II.         Používání webu a jeho služeb a obsahu

Používání webu a jeho služeb a obsahu musí být v souladu s platnými zákony a temito Zásadami. Tento web nesmí být použit pro žádné úcely, které jsou nezákonné nebo škodlivé pro Skupinu Eldon ci kteroukoli tretí stranu nebo které mohou jakýmkoli zpusobem poškodit ci narušit jeho normální provoz.

Pokud jde o obsah (tj. informace, texty, grafiky, zvuky a/nebo obrázkové soubory, fotografie, designy atd.) tohoto webu, uplatnují se následující pravidla:

-        Uživatelé mohou stahovat obsah dostupný na tomto webu.

-        Uživatelé nemohou distribuovat nebo menit jakýkoli obsah, pokud k tomu od zákonných vlastníku takového obsahu neobdrželi oprávnení nebo pokud k tomu nemají zákonné oprávnení.

-        Tento web nesmí být použit pro žádné jiné komercní nebo reklamní úcely, než které jsou konkrétne povoleny zákonem ci jinak.

 

III.        Hypertextové odkazy

Hypertextové odkazy mezi webovou stránkou a libovolnými dalšími webovými stránkami tohoto webu podléhají následujícím zásadám:

-        Je zakázáno kterékoli služby ci obsah tohoto webu kopírovat, at celkove, nebo cástecne, pokud to není dovoleno Skupinou Eldon nebo pokud to nedovolují platné zákony.

-        Odkazy na tento web je možné vytváret pouze za predpokladu, že stránky, které jsou odkazem aktivovány, nevytvárejí kolem jakékoli stránky na tomto webu rámecky nebo žádným jiným zpusobem nenarušují vizuální prezentaci ci vzhled jakéhokoli obsahu na tomto webu.

-        Webová stránka, ze které je vytvoren hypertextový odkaz, nesmí obsahovat ochrannou známku, název znacky, obchodní hlavicku, název, logotyp, slogan nebo charakteristické znaky, které prísluší Skupine Eldon.

-        Za žádných okolností není Skupina Eldon zodpovedná za obsah nebo služby nabízené verejnosti na webové stránce, ze které je hypertextový odkaz vytvorený, ani za informace a prohlášení na ní uvedené.

Tento web muže obsahovat odkazy na weby provozovanými tretími stranami, nad kterými Skupina Eldon nemá kontrolu. Jakmile uživatel tento web opustí, nenese Skupina Eldon žádnou odpovednost za zásady ochrany soukromí nebo postupy techto jiných webu. Uživatel na takové weby vstupuje na vlastní riziko.

 

IV.       Vyloucení záruk a odpovednosti

Skupina Eldon za žádných okolností neposkytuje jakékoliv záruky ani neprijímá jakoukoliv odpovednost za jakoukoli škodu nebo újmu zpusobenou:

-        Nedostatecnou dostupností, údržbou a úcinným provozem tohoto webu a/nebo jeho služeb ci obsahu.

-        Nedostatecnou funkcností, vhodností nebo platností tohoto webu a/nebo jeho služeb ci obsahu pro naplnení potreb, aktivit nebo konkrétních výsledku ci ocekávání uživatele.

-        Prítomností viru ci škodlivého programu v obsahu.

-        Prijetím, získáním, uložením, distribucí nebo prevodem obsahu.

-        Nedovoleným, nedbalým nebo podvodným používáním tohoto webu, jeho služeb nebo obsahu uživateli, které je v rozporu s temito zásadami, dobrou vírou, obecne prijímanými postupy nebo verejným porádkem.

-        Nedostatecnou zákonností, kvalitou, spolehlivostí, funkcností a dostupností služeb poskytovaných tretími stranami a daných k dispozici uživatelum tohoto webu.

-        Nedodržením závazku a povinností tretími stranami ve vztahu ke službám poskytovaným uživatelum prostrednictvím tohoto webu.

Skupina Eldon neprijímá žádnou zodpovednost za jakoukoli škodu nebo újmu v dusledku používání jakéhokoli obsahu staženého z tohoto webu.

 

V.        Doba trvání

Skupina Eldon si vyhrazuje právo kdykoli upravit, zrušit nebo odmítnout prístup k tomuto webu bez predchozího upozornení uživatelu.

 

VI.       Soubory cookie

Tento web využívá soubory cookie. Veškeré soubory cookie patrí doméne eldon.com. Soubor cookie je malý textový soubor uložený v pocítaci uživatele, který obsahuje textová data. Soubory cookie slouží ke zlepšení používání a kvality služeb tohoto webu. Tento web využívá dva typy souboru cookie – trvalé soubory cookie a soubory cookie relace.

Trvalé soubory Cookie jsou uloženy v pocítacové pameti uživatele jeden rok. Trvalé soubory cookie se používají k ukládání informací ohledne výberu jazyka uživatelem, aby byl pri príští návšteve tohoto webu použit stejný jazyk.

Soubory cookie relace se docasne ukládají do pameti pocítace a když uživatel tento web opustí, automaticky se odstraní. Soubory cookie relace se používají pro úcely overení k ukládání informací o neúspešných pokusech prihlášení zákazníka na web a k ukládání informací o procházení webu uživatelem.

Informace shromáždené Skupinou Eldon jsou považovány za duverné a nebudou prodávány, pronajímány ani jiným zpusobem predávány tretím stranám.

Uživatel muže nebo nemusí s používáním souboru cookie souhlasit. Uživatelé, kterí s používáním souboru cookie nesouhlasí, musí tuto funkci na svém pocítaci deaktivovat. Je treba zmínit, že pokud jsou soubory cookie zakázané, budou služby a funkce tohoto webu omezené.

 

VII.      Zásady ochrany osobních údaju

Osobní údaje, které se týkají uživatele tohoto webu, se zpracovávají a ukládají, když takové údaje uživatel Skupine Eldon poskytne, aby zaregistroval zákaznický úcet. K temto údajum muže patrit jméno, název spolecnosti, e-mailová adresa, telefonní císlo a informace o zákazníkovi. Zákaznický úcet umožnuje uživateli zadávat objednávky a získávat informace o skladových zásobách, cenách a historii objednávek. Osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a adresa, jsou od uživatele shromaždovány také tehdy, když si uživatel preje být kontaktován Skupinou Eldon nebo když si uživatel preje objednat katalog Skupiny Eldon.

Spolecnost Eldon Holding AB, reg. c. 556598-2773, je zodpovedná za osobní údaje shromáždené na tomto webu. Veškeré otázky ohledne techto zásad ochrany osobních údaju a/nebo zpracovávaných a ukládaných informací o uživatelích tohoto webu mužete smerovat na tuto osobu:

Eldon Holding
Práv. zást.: Mats Toftebrant
Isfjordsgatan 20
164 40 Kista
Švédsko 

E-mail: mats.toftebrant@eldon.com
Tel.: +46 10 555 9574