Kundorienterad tillverkning

Kvalitetstänkande genomsyrar all personal på Eldon.

Vi gör det lite lättare för alla våra kunder genom att leverera produkter med bästa möjliga kvalitet. Eldon har nolltolerans för defekta produkter och vill leverera produkter som helt och fullt möter specifikationerna. Detta kvalitetstänkande går igen även i vår försäkran att alla produkter tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt. På Eldon ser vi kvalitet och miljötänkande som en möjlighet snarare än som en kostnad och en investering som betalar sig för våra kunder.

Att möta utmaningen med kvalitets- och miljöstyrning handlar om att ha ett kundfokus. På Eldon lever vi efter principen att uppnå kvalitet på varje nivå, vilket avspeglas i högsta ledningens engagemang och ledarstil, i ständiga förbättringar, snabb respons och engagemang hos alla medarbetare.

För att säkerställa att vi levererar enligt vår filosofi har vi infört två internationella standarder i vår verksamhet, en för kvalitetssäkring (ISO9001:2008) och en för miljöstyrning (ISO14001:2005).  Implementeringen av ISO9001:2008 har gjort att följande vägledande principer nu är införlivade i vårt gemensamma tänkande och våra företagsstrategier:

  • Det ska vara enkelt att göra affärer med oss – då blir kvaliteten en förutsättning
  • Våra produkter uppfyller kundens krav och fungerar som förväntat
  • Vi tar ansvar och levererar det vi lovar.

För att leva upp till dessa principer arbetar vi både med våra leverantörer och våra egna processer. Till exempel, för att säkerställa att material från underleverantörerna uppfyller våra krav, genomför vi en inledande revision av leverantörens tillverkningsprocess. Om allt fungerar enligt plan sätts leverantören på Eldons lista över godkända leverantörer. Därefter genomförs regelbundna kontroller av att kvalitet och specifikationerna uppfylls.

Inkommande material till våra lager kontrolleras även med ett utprovat kontrollsystem i enlighet med interna och internationella standarder som också meddelas våra leverantörer.

Ständigt kvalitetsfokus
För att uppnå konstant kvalitet har Eldon utvecklat ett väldefinierat, internt kontrollsystem med löpande kvalitetsrevisioner. Processer och kontroller har även definierats för varje tillverkningsstation. Dessa följs upp och anpassas i enlighet med våra gällande kvalitetskontrollplaner.

Om något som inte stämmer med våra krav identifieras, sätter vår personal samman analysteam och genomför åtgärder som korrigerar och eliminerar de identifierade orsakerna. Detta genomförs med välkända analysverktyg för kvalitetskontroll som exempelvis Pareto, Ishikawa och metoden 5 x Why.

Om något kundklagomål kommer in, analyserar vi det, agerar, tar fram en lösning och dokumenterar det så att vi, om det behövs, kan förändra våra processer. Det kan innebära att vi uppgraderar ett steg i produktionsprocessen, byter metod eller leverantör.

Att hushålla med miljön är nyckeln till framtida globalt välstånd
Eldon är certifierat enligt miljöstandarden ISO14000:2005. Att leva upp till denna standard är en nödvändighet för att kunna bidra till att hushålla med värdefulla naturresurser och skydda miljön. Vi är övertygade att detta synsätt är avgörande för att skapa ett framtida välstånd för såväl individen, samhället och det enskilda företaget.

Vi försäkrar oss om att vi uppfyller ovanstående internationella standarder genom att varje produktionsenhet inom Eldon certifieras och regelbundet revideras av en ackrediterad organisation.